Nội thuộc nước Tàu

NỘI THUỘC NƯỚC TÀU

(Bài này không có trong Tuyển Tập QVGKT, NXB Văn Học, ấn bản 2011)

Địa đồ nước Tàu và nước Nam Việt

Nước ta ngày xưa gồm cả xứ Bắc kỳ và phía bắc xứ Trung kỳ bây giờ. Về phía bắc thì có nước Tàu, là một nước lớn hơn và hùng cường hơn nước ta.

Có một đạo quân Tàu sang đánh lấy nước ta rồi sáp nhập vào đất Tàu: từ đó nước ta phải nội thuộc nước Tàu trong hơn một nghìn năm.

Những quan lại Tàu sang cai trị nước ta thường là tàn bạo tham lam cả. Bởi vậy người nước ta nhiều lần nổi lên đánh đuổi người Tàu đi, khi thì thất bại, khi thì thành công nhưng chẳng được bao lâu. Đến thế kỷ thứ mười, nhân bên Tàu nội loạn, có người thủ lỉnh Việt Nam tên là Ngô Quyền khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu đi, từ đó nước ta mới được tự chủ.

Giải nghĩa

Hùng cường = giỏi và mạnh.

Nội loạn = cuộc rối loạn trong một nước, khi người cùng nước ấy đánh lẫn nhau.

Khởi nghĩa = vì một việc chánh đáng mà nổi lên chống cự lại.

Tự chủ = mình cai trị lấy mình.

Có thể bạn muốn xem