Nước có trị thì dân mới an

NƯỚC CÓ TRỊ THÌ DÂN MỚI AN

Làm ăn yên ổn

Nước ta thuở xưa thường hay loạn lạc. Những quân gian phi nhân dịp quấy nhiễu, cướp phá mọi nơi, bắt người lấy của, đốt cửa đốt nhà, tàn hại lương dân. Bây giờ thì không thế nữa, đâu đấy được yên ổn, ai nấy đều vui lòng mà làm nghề nghiệp mình. Được như thế, là nhờ có Nhà nước Bảo hô lập ra pháp luật [là nhờ pháp luật] nghiêm minh, định việc quan phòng cẩn mật.

Đâu đâu cũng vậy, trong nước có yên trị thì nhân dân mới được yên nghiệp mà làm ăn và mới phú cường được.

Giải nghĩa

Nghiêm minh = nghiêm là nghiêm ngặt, không dung túng; minh là rõ ràng, công bình. Quan phòng = canh giữ.

Yên trị = được yên ổn, thái bình.

Có thể bạn muốn xem