Một kẻ thoán nghịch: Mạc Đăng Dung

MỘT KẺ THOÁN NGHỊCH: MẠC ĐĂNG DUNG

Mạc Đăng Dung vào thi võ

Bấy giờ là lúc nhà Hậu Lê đã suy. Vua thì nhu nhước hèn yếu. Trong nước có nhiều giặc giã nổi lên. Giặc đến đánh phá kinh thành, vua phải chạy trốn. Mạc Đăng Dung là quan coi lính túc vệ ra cầm quân đánh giặc, tan rồi, nhân dịp ấy giữ lấy binh quyền và các quyền hành trong nước, việc gì cũng quyết định cả. Vua thấy thế lo sợ, chạy trốn, định lấy quân các nơi về đánh Đăng Dung. Nhưng Đăng Dung bắt được vua, đem giết đi rồi tự xưng làm vua mà lập ra nhà Mạc.

Tuy Đăng Dung đã lên ngôi rồi, nhưng trong nước còn nhiều người theo về nhà Lê.

Giải nghĩa

Thoán nghịch = người bầy tôi làm phản đánh lại nhà vua cướp lấy ngôi.

Lính túc vệ = lính theo hầu, trông nom cho vua phòng những kẻ phản trắc.

Có thể bạn muốn xem