Lịch sử nước ta

LỊCH SỬ NƯỚC TA

Sử Việt Nam

Ta học sử để biết những việc đời trước. Thuở người ta chưa biết đặt ra chữ viết thì chỉ đem những công việc trong đời mình và những chuyện xảy ra trong nước kể lại cho con cháu nghe. Những chuyện ấy cứ truyền miệng như thế hết đời nọ sang đời kia, nên quên đi ít nhiều cùng sửa đổi lại mà thành ra chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích không phải là thực cả, nhưng hay, nên ta thích kể.

Ta biết sử nhất là vì có sách cổ để lại. Trong lắm pho sách như pho Quốc sử, tổ tiên ta có chép những công việc nhớn nhao [lớn lao] trong nước Nam [Việt Nam] và chuyện các đấng ‘’vĩ nhân anh hùng’’ nữa. Tổ tiên ta còn để lại những ‘’bút tích’’ trong đền chùa, ‘’lăng tẩm’’ và bia nữa.

Giải nghĩa

Vĩ nhân = người tài giỏi hơn mọi người khác.

Anh hùng = người làm những việc hiển hách.

Bút tích = cái gì người đời xưa chép mà còn lại đến bây giờ.

Lăng tẩm = mồ mả của vua chúa, xây đắp đẹp đẽ.

Có thể bạn muốn xem