Lũy Đồng Hới

LŨY ĐỒNG HỚI

Lũy Thầy ở Quảng Bình

Lũy Đồng Hới là cái lũy chúa Nguyễn đắp lên để giữ bờ cõi cho quân Trịnh ở ngoài Bắc khỏi tràn vào. Lũy ấy bắt đầu từ cửa sông Nhựt Lệ đến chân núi Đầu mâu [Mâu], cao gần 6 thước tây, dài 12 ki-lô-mét. Lũy đắp bằng đất, ngoài cắm đà bằng gỗ lim, trong có đường cho voi ngựa đi lại. Lũy ấy kiên cố lắm, thường quân Bắc vào đến đó là không tiến lên được nữa.

Lũy ấy tục gọi là lũy Thầy, vì người đời bấy giờ thường gọi ông Đào Duy Từ là "thầy", mà ông Đào Duy Từ là người vẽ kiểu và trông nom việc đắp cái lũy ấy.

Giải nghĩa

Bờ cõi = chỗ hai nước giáp nhau.

Đà = ván gỗ cắm xuống đất mà sát vào mặt lũy.

Kiên cố = bền chặt, không ai phá được.

Có thể bạn muốn xem