Làm người phải học

LÀM NGƯỜI PHẢI HỌC

Cha bảo con: “Ngọc có giũa, có mài mới có giá”
Ngọc kia chẳng giũa, chẳng mài,
Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi.
Con người ta có khác gì,
Học hành quí giá, ngu si hư đời.
Những anh mít đặc thôi thời,
Ai còn mua chuộc, đón mời làm chi.

Đại ý

Bài này nói người ta không học, thì ngu dốt, chẳng biết nghĩa lý gì. Ví như hòn ngọc dẫu quí, nhưng không giũa, không mài, thì cũng chẳng thành đồ mà dùng được. Vậy người ta ai ai cũng phải học thì mới khôn.

Giải nghĩa

Vô dụng = không dùng được việc gì Quí giá = tôn trọng lên.

Hư đời = hỏng cả đời người, chẳng làm được việc gì. Mít đặc = dốt chẳng biết một tí gì cả.

Có thể bạn muốn xem