Giặc khách ở Bắc Việt

GIẶC KHÁCH Ở BẮC KỲ [VIỆT]

Quân Cờ đen

Về đời vua Tự Đức, có những bọn giặc khách gọi là Cờ đen và Cờ vàng tràn sang Bắc kỳ [Việt] ta, đi đến đâu phá hại dân sự, đốt cháy làng mạc, bắt hiếp đàn bà con gái đến đấy. Chúng tàn phá đến nỗi ngày nay, nói đến chúng mà dân sự vẫn còn khiếp sơ. Lại thêm những quân trộm cướp bất lương trong nước nhập đảng với chúng nữa. Đang khi ấy thì có những "giặc tầu ô" quấy nhiễu ngoài ven biển xứ Bắc kỵ[Việt] và tàn phá những làng mạc vùng đó.

Mãi đến lúc nước Pháp đặt cuộc bảo hộ rồi, cho quân lính đi dẹp, giặc mới tan mà trong nước trước bị loạn lạc mãi bấy giờ mới được yên.

Giải nghĩa

Bắt hiếp = bắt đem đi mà làm cho khổ sở.

Bất lương = có tính hung ác.

Nhập đảng = theo làm một bọn.

Dẹp = đánh đuổi cho đến cùng.

Có thể bạn muốn xem