Chuyện Sơn tinh, Thủy tinh

CHUYỆN SƠN TINH, THỦY TINH

Sơn tinh, Thủy tinh đánh nhau

Tục truyền rằng vua Hùng Vương thứ mười tám có người con gái rất đẹp. Sơn TinhThủy Tinh đều muốn hỏi làm vợ.

Hùng Vương hẹn ai đem đồ lễ đến trước, thì gả cho. Sáng hôm sau, Sơn Tinh đến trước, lấy được vợ đem lên núi.

Thủy Tinh đến sau, tức giận lắm, bèn làm mưa to gió lớn, rồi dâng nước lên đánh Sơn Tinh.

Sơn Tinh ở trên núi, hễ nước lên cao bao nhiêu thì lại làm núi cao bấy nhiêu. Thủy Tinh đánh mãi không được, phải rút về. Nhưng từ đó về sau, năm nào Sơn Tinh và Thủy Tinh cũng đánh nhau một lần. Khi hai bên đánh nhau thì trời mưa, nước sông lên mênh mông làm hại cả đồng điền.

Đại ý

Nhân vì ở nước ta năm nào cũng có nước lũ xuống, ngập cả đồng bằng, và lại hay có mưa

gió, người ta không hiểu tại lẽ gì, cho nên bịa đặt ra chuyện này.

Giải nghĩa

Sơn Tinh = thần trên núi.

Thủy Tinh = thần dưới nước.

Mênh mông = lai láng khắp cả mọi nơi.

Có thể bạn muốn xem