Chọn bạn mà chơi

CHỌN BẠN MÀ CHƠI

Bố khuyên con phải chọn bạn
Thói thường “Gần mực thì đen...”
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.
Những người lêu lổng chơi bời,
Cùng là lười biếng, ta thời tránh xa.

Đại ý

Tục ngữ có câu rằng: " Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", nghĩa là mực có sắc đen, đèn có ánh sáng, mình gần mực thì vấy đen, gần đèn thì được sáng. Ý nói chơi với kẻ dở thì hóa dở, chơi với người hay thì được hay. Vậy ta phải chọn bạn mà chơi.

Giải nghĩa

Hữu = cũng nghĩa là bạn bè.

Lêu lổng = chơi bời không có nghề nghiệp gì.