Các khoa thi

CÁC KHOA THI

Xướng danh tại tràng hương thi

Ngày xưa, học trò học chữ nho đi thi để có chân khoa mục và ra làm quan. Thi có hai khoa: thi hươngthi hội.

Những người đậu thi hương chia ra làm hai hạng: một là hương cống sau gọi là cử nhăn, hai là sinh đồ sau gọi là tú tài. Còn người đậu thi hội thì có ba hạng, gọi là tiến sĩ (nhà Trần gọi là thái học sinh). Vua Lê Thái Tôn muốn cho việc thi cử thêm bề trọng thể, mới lập ra lệ xướng danh và vinh quy. Ngài lại sai khắc tên những người đậu tiến sĩ vào bia đá. Những bia đá ấy nay còn dựng ở nhà văn miếu ở Hà Nội và Huế.

Giải nghĩa

Khoa mục = thi đậu, có bằng sắc nhà vua ban cho.

Thi hương = khoa thi mở ở các hạt trong nước để tuyển lấy tú tài và cử nhân.

Thi hội = khoa thi mở ở kinh đô để tuyển lấy tiến sĩ.

Hương cống, cử nhăn = người thi hương đậu cao từ 50 trở lên.

Sinh đồ, tú tài = người thi hương đậu thấp từ 50 trở xuống.

Trọng thể = có bề thế lớn được người nể vì.

Vinh quy = thi đậu về làng được người rước sách linh đình.

Có thể bạn muốn xem