Cày cấy

CÀY CẤY

(Ca dao) -- Bài học thuộc lòng.

Người đi bừa
Ơn trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản lâu lâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
Xin ai đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

Giải nghĩa

Bừa cạn, cày sâu = bừa chỗ cạn, cày chỗ sâu.

Nước bạc = nước ngập cả ruộng, trắng xoá, nghĩa là ruộng chưa cấy, chỉ có nước thôi. Cơm vàng = ý nói có gạo thóc quý như vàng, cũng có ý nói thóc lúa chín đỏ như vàng. Tấc đất tấc vàng = ý nói mỗi tấc đất thật quý như vàng. Hễ ai có ruộng đất mà chăm chỉ làm lụng thì là tiền của ở đó.