Anh em phải hòa thuận

ANH EM PHẢI HÒA THUẬN

Cha kể chuyện hai con nghe

Nhà kia có hai anh em hay ganh tị, thường cãi nhau luôn. Người cha thấy thế, mới bảo rằng: "Các con nghe câu chuyện này: Một hôm tay trái thấy tay phải(1) việc gì cũng tranh lấy mà làm, mới đem lòng ganh tị và sinh sự cãi nhau. Hễ tay phải cầm cái gì, là tay trái giựt lại. Rồi hai tay đánh đập nhau, đến nỗi cùng bị đau cả. Lúc ấy, đầu mới bảo hai tay rằng: "Chúng bay là anh em chung một máu mủ, chúng bay không biết rằng đứa nọ làm đau đứa kia, tức là làm đau cả mình ư? Và khi anh em đánh nhau như vậy, thì mất cả công việc, còn làm ăn gì được? Chúng bay không nên đánh đâp nhau, phải hòa thuận với nhau."

Các con ơi, các con cũng như hai bàn tay trong chuyện này. Các con phải biết nhường nhịn nhau và thương yêu nhau mới được."

(1) mặt.

Giải nghĩa

Sinh sự = bày chuyện để gây mối cãi nhau, đánh nhau.

Hòa thuận = hòa là êm đềm; thuận là nhường nhịn.

Có thể bạn muốn xem