Ở sạch thì không hay đau mắt

Ở SẠCH THÌ KHÔNG HAY ĐAU MẮT

Bính rửa tay

Một hôm cậu thằng Bính đến chơi, đang ngồi nói chuyện thì thằng Bính chạy ra nghịch đất, rồi lấy tay giụi vào mắt. Bà mẹ trông thấy mắng rằng: "Tay mày bẩn(1) thế mà giụi (chụi) vào mắt. Mày lại muốn mù như thằng Phác hay sao? Đi rửa ngay đi! " Bính nghe

lời mẹ, vội vàng đi múc nước rửa.

Bà mẹ lại nói rằng: "Trẻ con ta nhiều đứa đau mắt cũng chỉ vì dơ bẩn (nhớp nhúa) thế mà thôi". Ông cậu nói: "Phải, bịnh đau mắt nước ta nhiều thật, nhưng nghe nói rằng từ khi Nhà nước đặt ra cuộc y tế, các thầy thuốc tây đi chữa đã bớt được nhiều". Bà mẹ nói:

"Thế là may lắm, chứ người ta còn có gì khổ bằng hư hai con mắt".

(1) dơ.

Giải nghĩa

Giụi = lấy tay cọ vào mắt.

Y tế = cuộc chữa thuốc giúp người bịnh tật.

Có thể bạn muốn xem