Đường xe lửa chạy suốt xứ Đông Dương

ĐƯỜNG XE LỬA CHẠY SUỐT XỨ ĐÔNG PHÁP [DƯƠNG]

Nhà ga ở Đà Nẵng

Ở xứ Đông pháp [Dương], người Pháp đã đặt ra nhiều đường xe lửa để chở hành khách và hàng hóa cho chóng, hiện nay những đường ấy đã qua những nơi giàu có và nông dân ở rồi.

Trong các đường xe lửa ấy, con đường quan trọng nhất là đường chạy suốt cõi Đông pháp [Dương], khi nào làm xong thì các nơi, từ biên thùy nước Tàu cho đến biên thùy nước Xiêm, có thể giao thông với nhau được. Hiện nay đã làm xong được hai đoạn rồi: một đoạn về bắc từ Na Sầm đến cửa Hàn, một đoạn về nam từ Nha Trang đến Sài Gòn. Nhưng đợi đến khi cả đường làm xong thì có ô tô chở hành khách từ Nha Trang ra cửa Hàn và từ Sài Gòn sang Xiêm, thành thử từ Bắc vào Nam chẳng mất mấy nỗi thời giờ, đi thẳng một mạch chỉ mất có hai ngày rưỡi mà thôi.

Giải nghĩa

Đi thẳng một mạch = đi luôn không ở lại đâu lâu cả.

Có thể bạn muốn xem