Ăn mặc phải giữ gìn

ĂN MẶC PHẢI GIỮ GÌN

Không giữ gìn thì áo chóng rách

Cùng một ngày, bà mẹ may cho anh Giáp và anh Ảt, mỗi người một cái áo lương. Thế mà chưa được bao lâu, áo của anh Ảt đã sờn rách năm bảy chỗ, còn áo của anh Giáp vẫn nguyên lành như mới. Tại sao vậy? Tại anh Ảt có áo mà không biết giữ; lúc mặc thì lê la giày vò; lúc cổi ra thì bạ đâu quăng đấy. Trách sao áo không chóng(1) rách được! Còn áo của anh Giáp thì vẫn nguyên lành, là vì khi nào mặc thì anh giữ gìn sạch sẽ, và khi nào cổi ra, thì anh chịu treo, chịu gấp cẩn thận.

Các anh nên bắt chước anh Giáp mà ăn mặc để cho khỏi tổn hại cha mẹ, và lại tập được cái tính tốt không đuềnh đoàng(2) (lài xài).

(1) mau. - (2) tầm phào.

==Giải nghĩa== 

Lương = có khi gọi là the, một thứ dệt bằng tơ và hay nhuộm thâm.

Sờn = sợi đã bợt ra, sắp rách.

Lê la = bạ đâu cũng sà xuống, không giữ gìn.

Đuềnh đoàng = lười trễ, không giữ gìn cẩn thận.

Có thể bạn muốn xem