Ông vua có lòng thương dân

Ông vua có lòng thương dân
Trẫm yêu dân cũng như yêu con

Vua Thánh Tôn nhà Lý là một ông vua nhân từ, có lòng thương dân. Một năm, trời làm rét(1) lắm, vua nghĩ đến những người tù phạm phải dam [giam] ở trong ngục, bèn bảo các quan rằng: “Trẫm ở trong cung, ăn mặc như thế này mà còn rét. Những kẻ nghèo khó, những tù nhân phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, thì khổ sở đến đâu?” Nói rồi truyền lấy chăn(2), chiếu phát cho tù. Lại có một hôm, đang buổi chầu, có công chúa đứng hầu bên cạnh, vua chỉ vào công chúa mà bảo các quan rằng: “Lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy. Chỉ vì trăm họ ngu dại, làm càn phải tội. Vậy từ nay về sau, tội gì cũng giảm bớt đi”.

(1) lạnh. - (2) mền.

Đại ý

Bài này trích ở sử ra; nhà chép sử chỉ nói vua Lý Thánh Tôn tỏ lòng thương những kẻ tù phạm, mà không nói gì đến những người lương dân, là có ngụ ý rằng: đến kẻ tù phạm, mà vua còn thương như thế, huống chi là những người làm ăn lương thiện. Cứ xem câu “Lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con” thì đủ biết cái lòng nhân của ngài bao dung cả thiên hạ.

Giải nghĩa

Tù phạm = người có tội, phải giam trong ngục.

Cung = nhà của vua ở.

Trăm họ = dân gian, người thường dân.

Có thể bạn muốn xem