Ông tổ sáng nghiệp ra nhà Nguyễn: Ông Nguyễn Hoàng

ÔNG TỔ SÁNG NGHIỆP RA NHÀ NGUYỄN: ÔNG NGUYỄN HOÀNG

Hiện cảnh trại Ai tử bây giờ (Quảng Trị)

Ông Nguyễn Hoàng là con thứ hai ông Nguyễn Kim, làm trấn thủ đất Thuận Hóa.

Lúc ông đến nhậm chức, dân ở đó mang dưng ông bảy chum nước. Ông lấy làm lạ; người cậu ông bảo ông rằng [người cậu bảo ông rằng]: "Thế là lòng trời bảo cho biết đó: đây là điềm tướng công mở ra nước sau này đây!" Vì chữ "nước" vừa có nghĩa là "nước uống" vừa có nghĩa là "đất nước".

Về trấn Thuận Hóa rồi, ông bèn ra công làm cho trong hạt được yên ổn, lập đồn canh giữ, khai khẩn đất hoang, chọn dùng những người tài giỏi, hết sức làm cho dân sự mến phục. Ông thực là người gây dựng ra cơ nghiệp nhà Nguyễn ngày nay.

Giải nghĩa

Trấn = tên đặt cho những tỉnh lớn về đầu nhà Nguyễn.

Trấn thủ = quan cai trị một trấn.

Nhậm chức = bắt đầu nhận công việc làm quan.

Có thể bạn muốn xem