Ông già với bốn người con

ÔNG GIÀ VỚI BỐN NGƯỜI CON

Ông già với bốn người con

Một ông lão làm ruộng có bốn người con trai. Một hôm, ông gọi cả bốn người lại trước một cái bàn, trên để một bó đũa và một túi bạc. Ông bảo rằng: "Hễ đứa nào bẻ gẫy được [bẻ được] bó đũa này, thì ta cho túi bạc."

Bốn người con, mỗi người thử một lượt, không ai bẻ được. Ông già bèn cởi bó đũa ra, bẻ từng chiếc một, thì bẻ gẫy như chơi. Các con nói rằng: "Nếu bẻ cái một thì chẳng khó gì." Người cha bảo: "Này các con, như thế thì các con biết rằng: muốn có sức mạnh thì phải hợp quần. Khi ta chết rồi, thì các con phải nhớ đến chuyện bó đũa này. Các con phải thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau, thì mới đủ thế lực mà đối với người ngoài".

Giải nghĩa

Bẻ = lấy tay uốn cho gẫy.

Hợp quần = nhiều người xum họp với nhau.

Có thể bạn muốn xem