Ông Phan Thanh Giản

ÔNG PHAN THANH GIẢN

Phan Thanh Giản

Ông Phan Thanh Giản làm kinh lược sứ ba tỉnh phía tây trong Nam kỳ [Việt]. Khi chánh phủ Pháp đánh lấy ba tỉnh ấy, ông biết rằng chống với nước Pháp không được nào, mới truyền đem thành trì ra nộp. Nhưng ông muốn tỏ lòng trung với vua và tự trị tội mình không giữ nổi tỉnh thành cho nước, ông bèn uống thuốc độc tự tử.

Chánh phủ Pháp thấy ông là một bậc vĩ nhân mà chết như thế, lấy làm cảm phục lắm, mới làm ma cho ông rất trọng thể, cho một chiếc tàu chiến đem linh cữu ông về quê ông, lúc chôn có lính tây làm lễ chào.

Giải nghĩa

Kinh lược sứ = quan đại thần vua cho rộng quyền cai trị một hạt.

Tự tử = tự mình giết mình.

Ghi chú

Ghi chú dưới hình minh họa: Phan Thanh Giản []; ([] = Tuyển Tập QVGKT, NXB Văn Học 2011 không có ghi chú “Phan Thanh Giản”, nhưng ở cuối trang có chú thích như sau:

Chú thích - Phan Thanh Giản tuy đã tự tử nhưng vẫn bị triều đình bắt tội và công hay tội ngày nay lịch sữ còn chưa thống nhất quan điểm. TV.)

Có thể bạn muốn xem