Ông Nguyễn Kim

ÔNG NGUYỄN KIM

Triệu tường: Cửa tam quan

Khi nhà Mạc đã cướp ngôi vua rồi, thì ông Nguyễn Kim là người trung thành với nhà Lê, chạy trốn sang Lào. Người Lào giúp ông lương và tiền để ông đánh nhà Mạc phò nhà Lê. Ông lập ông hoàng tử Ninh là dòng dõi nhà Lê lên làm vua, rồi chiêu tập những người còn có bụng giúp nhà Lê.

Lúc ông đã đủ quân lính lương thực rồi, ông bèn về nước, đánh lấy đất Thanh Hóa, Nghệ An, rước vua Lê về, rồi lập một triều đình ở phía Nam. Năm sau ông đem quân ra Bắc đánh nhà Mạc, nhưng đến nửa đường thì bị một người hàng tướng nhà Mạc đánh thuốc độc chết.

Ông Nguyễn Kim thực là một người có công khôi phục lại nhà Lê.

Đền thờ ông nay ở Triệu Tường trong Thanh Hóa.

Giải nghĩa

Trung thành = có bụng chỉ thờ một người hay là một họ đã cho mình ăn lộc.

Chiêu tập = họp lại làm một đảng.

Khôi phục = đánh lấy lại nước, lại quyền.

Có thể bạn muốn xem