Ông Lê Lai liều mình cứu chúa

ÔNG LÊ LAI LIỀU MÌNH CỨU CHÚA

Lê Lai bị quân Tàu bắt

Vua Lê Lợi bấy giờ ở Chí Linh bị quân Tàu vây riết lắm; quân giặc sắp hạ được đồn, vua Lê tất bị giết. Vua mới hỏi tướng tá rằng: "Ai dám thay trẫm ra phá vòng vây, đánh nhau với giặc? Người ấy sẽ bị giặc bắt, còn trẫm thì nhân lúc giặc lui, mộ thêm quân, họp binh lại, mưu sự báo thù." Ông Lê Lai ra nhận việc ấy.

Ông mặc áo ngự bào, cưỡi voi ra ngoài đồn, tự xưng là "Bình định vương" là hiệu vua Lê Lợi bấy giờ. Quân nhà Minh tưởng là vua Lê Lợi thực, xúm nhau lại bắt ông giết đi. Ông Lê Lai liều mình như thế thành ra cứu được vua Lê Lợi thoát nạn, mà nhân đó nước ta mới được tự chủ, khỏi phải quân Tàu áp chế.

Giải nghĩa

Vây = cho quân đứng quây xung quanh mà đánh.

Riết = quân vây rất nhiều mà đánh rất hăng.

Hạ = đánh lấy được.

Ngự bào = áo vua mặc.

Áp chế = đè nén, hà hiếp.

Có thể bạn muốn xem