Ông Bá đa Lộc

ÔNG BÁ ĐA LỘC

Mả đức cha Bá Đa Lộc, gần Sài Gòn

Ông Bá Đa Lộc là người Pháp. Ông sang Nam kỳ [Việt] để truyền đạo Thiên Chúa. Đến đấy thì ông gặp vua Gia Long bị nhà Tây Sơn đánh thua, đang phải trốn tránh. Ông thấy nhà vua thế cùng lực tận, ông bèn đi với hoàng tử Cảnh về bên Pháp cầu cứu, rồi lại sang nước ta giúp vua Gia Long khôi phục lại cơ nghiệp cũ.

Ông Bá Đa Lộc thủy chung, đến lúc chết vẫn là một người bạn tận tâm và một người phò tá sáng suốt của vua Gia Long: ông theo ngài trong các trận mạc mà lại là thầy dạy hoàng thái tử học nữa.

Về phần vua Gia Long cũng yêu mến ông lắm. Lúc ông mất, ngài làm lễ chôn cất rất trọng thể: nhà vua, các quan, các hoàng thân, tôn thất đều đưa đi cả. Lăng ông xây ở gần thành phố Sài Gòn, trong khu vườn mà hồi sinh thời ông, ông hay chăm nom trồng trọt.

Giải nghĩa

Thế cùng lực tận = chỉ còn một mình mình, không có ai giúp, mà phải chịu nhiều nỗi khổ sở.

Thủy chung = từ trước đến sau.

Phò tá = người giúp việc.

Hoàng thân = người họ gần với vua.

Tôn thất = người trong họ nhà vua.

Có thể bạn muốn xem