Tràng học làng tôi

TRÀNG HỌC LÀNG TÔI

Tràng học

Tràng học làng tôi ngăn làm ba gian. Mỗi gian là một lớp học. Mỗi lớp có một thầy giáo và nhiều học trò. Tôi học lớp Đồng ấu, đi vào thì ở bên tay phải (tay mặt).

Xung quanh tràng có một khoảnh đất thật to. Đàng trước thì là vườn hoa, cây cảnh tốt

tươi đẹp đẽ. Đàng sau thì là sân chơi rộng rãi, anh em chúng tôi vẫn ra chơi bời và tập thể thao ở đó.

Giải nghĩa

Ngăn = chia cách biệt ra.

Gian = khoảng; có nơi gọi là căn.

Đồng ấu = trẻ con.

Tập thể thao = tập thân thể cho cứng mạnh.

Bài tập

Học tiếng - Gian - lớp - tay phải (tay mặt) - vườn hoa - sân chơi.

Câu hỏi - Tràng học làng anh có mấy lớp? Anh học ở lớp nào? Xung quanh tràng học có gì? Đàng trước có gì? Đàng sau có gì?

Có thể bạn muốn xem