Thờ mẹ kính cha

THỜ MẸ KÍNH CHA

(Bài học thuộc lòng)

Công cha như núi Thái sơn
Công cha như núi Thái sơn,
Công mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Giải nghĩa

Thái sơn = tên một trái núi to ở bên Tàu, người ta thường dùng để ví với cái gì to lớn. Như nước trong nguồn chảy ra = ý nói nhiều không bao giờ hết.

Thờ = yêu mến, kính trọng.

Cho tròn = vẹn toàn, đầy đủ.

Chữ hiếu = con biết giữ bổn phận đối với cha mẹ thì gọi là hiếu.

Đạo con = bổn phận kẻ làm con.

Bài tập

Học tiếng - Núi - nguồn - hiếu - đạo con.

Câu hỏi - Trong bài ví công cha như gì? Công mẹ như gì? Tại làm sao con phải thờ mẹ kính cha? Đạo làm con đối với cha mẹ phải thế nào?

Có thể bạn muốn xem