Thương yêu kẻ tôi tớ

THƯƠNG YÊU KẺ TÔI TỚ

(Bài học thuộc lòng)

Vú già quét nhà
Kẻ ăn người ở trong nhà,
Sớm khuya công việc giúp ta nhọc nhằn.
Thương người đày đọa chút thân,
Chớ nên ngược đãi, lòng nhân mới là.

Giải nghĩa

Kẻ ăn người ở = những người tôi tớ.

Sớm khuya = cả ngày cả đêm.

Đày đọa = phải đem mình làm tôi tới người ta.

Ngược đãi = xử tệ, nghiệt ác.

Lòng nhân mới là = nói xuôi là: "mới là lòng nhân", nghĩa là lòng tử tế thương người.

Bài tập

Học tiếng - Thương - giúp - tôi tớ - lòng nhân.

Đặt câu - Ta chớ nên nghiệt ác với kẻ…- Xin anh…tôi việc ấy. - Cha tôi hay…kẻ yếu

hèn. - Bà tôi có…không xử tệ với người ở bao giờ.

Câu hỏi - Sao ta phải thương yêu kẻ tôi tớ? Thế nào gọi là người có lòng nhân? Làm sao kẻ ăn người ở với mình lại gọi là người phải đày đọa?

Có thể bạn muốn xem