Quyển gia phả (gia phổ)

QUYỂN GIA PHẢ (GIA PHỔ)

Xem quyển gia phả (gia phổ)

Hôm nọ nhà có giỗ, tôi thấy cha tôi lấy một quyển sách ở tủ ra xem. Tôi hỏi: Cha xem sách gì đây? - Cha xem quyển gia phả. -Gia phả là gì? -Gia phả là quyển sách để chép rõ tên tuổi, đức hạnh và công trạng của tổ tiên. - Vậy hôm nay cha xem để làm gì? - Xem cho biết danh hiệu của ông để mà khấn, vì ngày mai là ngày giỗ của ông.

Giải nghĩa

Giỗ = ngày kị, là ngày cụ tổ đã mất đi.

Tổ tiên = các cụ đời xưa.

Khấn = quì trước bàn thờ mà lẩm nhẩm xin chứng minh cho.

Bài tập

Học tiếng - Chép - danh hiệu - gia phả - tủ.

Đặt câu - Cất quyển sách vào…- Trong quyển… có… cả công trạng của tổ tiên. - Xem gia phả thì biết rõ … các cụ.

Có thể bạn muốn xem