Những giống vật nuôi trong nhà

NHỮNG GIỐNG VẬT NUÔI TRONG NHÀ

Giống vật nuôi trong nhà

Những giống vật người ta nuôi trong nhà là: mèo, chó, lợn(1), gà, trâu, bò và ngựa.

Mèo thì bắt chuột, chó thì giữ nhà, lợn gà thì để ăn thịt, trâu bò thì để cày bừa ruộng đất, ngựa thì để cỡi hay kéo xe. Gống nào cũng có ích cho ta cả, cho nên khi ta đã nuôi nó thì phải cho nó ăn uống và chăm nom('ĩ) đến nó, đừng đánh đập mà tội nghiệp.

(1) heo. - (2) coi sóc.

Giải nghĩa

Chăm nom = có bụng ân cần săn sóc đến.

Tội nghiệp = làm cái gì để tội cho mình.

Bài tập

Học tiếng - Giữ nhà - cày - bừa - cỡi.

Đặt câu - Ở nhà quê ai cũng phải nuôi chó để - Ngồi trên lưng ngựa gọi là... ngựa.-

Lật đất lên gọi là - Làm nhỏ đất đã cày lên tức là

Có thể bạn muốn xem