Mùa cấy

MÙA CẤY

Thợ cấy (công cấy)

Ở nhà quê, đến vụ cấy lúa, ngoài đồng trông cũng vui mắt. Chổ này (nầy) cày, chổ kia bừa, chỗ thì năm bảy người đàn bà cúi lom khom, tay cầm nắm mạ, tay cấy xuống ruộng. Những người đi cấy hay chuyện trò vui vẻ lắm. Có khi vừa làm vừa hát. Họ hát lắm câu thật là dịu dàng êm ái, ai cũng muốn nghe.

Giải nghĩa

Lom khom = cúi người xuống gần mặt đất.

Dịu dàng = êm giọng, dễ nghe.

Bài tập

Câu hỏi - Người đi cấy đứng thế nào? Hai tay làm gì? Người đi cấy làm gì mà vui?