Làm ruộng phải mùa

LÀM RUỘNG PHẢI MÙA (ca dao)

(Bài học thuộc lòng)

Hai người tát nước
Mồng tám tháng tư không mưa,
Bỏ cả cày bừa mà lấp lúa đi
Bao giờ cho đến tháng mười,
Lúa tốt bời bời, nhà đủ người no.

Giải nghĩa

Mồng tám tháng tư = kỳ lúa trổ đòng đòng, nếu không mưa thì hoa lúa không tốt được. Lấp = chính nghĩa đen là lấy đất đổ đè lên trên; đây thì ý nói: bỏ đi, vứt đi.

Đến tháng mười = kỳ lúa chín gặt được đem về nhà. Ý nói nghề làm ruộng bao giờ gặt lúa về nhà mới chắc.

Bời bời = nhiều bề bộn.

Bài tập

Câu hỏi' - Cày bừa để làm gì? Làm ruộng mà trời không mưa thì thế nào? Thế nào gọi là nhà đủ người no?

Có thể bạn muốn xem