Khuyến học

KHUYẾN HỌC

(Bài học thuộc lòng)

Cậu bé đang ngồi học
Hỡi các cậu bé con!
Đang lúc tuổi còn non,
Các cậu phải chăm học,
Có học mới nên khôn.

Giải nghĩa

Khuyến học = khuyên bảo về việc học.

Hỡi = tiếng gọi đặt ở đầu câu.

Tuổi còn non = còn ít tuổi.

Khôn = biết hay, dở, phải, trái.

Bài tập

Học tiếng - Khuyến học - chăm học - khôn - tuổi còn non.

Đặt câu - Những bài ca khuyên bảo về việc học hành là bài .... - Lúc ta ta phải cố mà .... Ta có chịu học thì mới ....