Học trò đối với thầy

HỌC TRÒ ĐỐI VỚI THẦY

Học trò chào thầy

Ở tràng học, thầy dạy gì tôi phải nghe, thầy bảo gì tôi phải làm. Tôi vâng lời thầy. Lúc vào học, lúc học về, tôi phải chào thầy. Cả những khi gặp ở giữa đường, hoặc ở nhà ai, tôi cũng phải vái chào cho có phép.

Tôi thật có bụng kính mến thầy tôi, chẳng khác gì kính mến cha mẹ vậy.

Giải nghĩa

Vâng lời = bảo sao nghe vậy.

Vái = chấp tay cúi đầu xuống. Có nơi gọi là xá.

Bài tập

Học tiếng - Kính mến - chào - làm - nghe.

Đặt câu - Khi thầy dạy gì thì phải…thầy bảo gì thì phải… Trong bụng lúc nào cũng phải … thầy.