Học hành phải siêng năng

HỌC HÀNH PHẢI SIÊNG NĂNG

(Bài học thuộc lòng)

Cái bút (cây viết) và cái nghiên
Nhỏ còn thơ dại biết chi,
Lớn rồi đi học, học thì phải siêng.
Theo đòi cũng thể bút nghiên,
Thua em kém chị cũng nên hổ mình.

Giải nghĩa

Thơ dại = ít tuổi chưa biết gì.

Biết chi = chưa hiểu gì.

Siêng = chăm học, chăm làm.

Bút nghiên = bút là cái để viết, nghiên là cái để mài mực; đây bút nghiên là nói về sự học hành.

Hổ = cũng nghĩa như tiếng thẹn.

Bài tập

Học tiếng - Siêng - biết - đi học - hổ mình.

Đặt câu - Lúc còn bé tôi chưa... gì. Nay tôi lớn rồi, tôi … Trẻ con đi học phải… - Học dốt không bằng ai cũng nên …

Câu hỏi - Trẻ con bé dại thì thế nào? Trẻ đã lớn rồi thì làm gì? Biếng học thì thế nào?

Có thể bạn muốn xem