Chim chèo bẻo

CHIM CHÈO BẺO

Chim chèo-bẻo

Có một thứ chim ta thường hay thấy ở ngoài đồng, là chim chèo bẻo. Mình nó nhỏ, lông nó đen, đuôi dài và xoè ra như đuôi cá, mỏ hơi quắm lại và sắc. Nó hay ăn những giống côn trùng bay ở trên trời như chuồn chuồn, châu chấu.

Nó tuy nhỏ, nhưng bạo dạn lắm. Một đôi khi ta trông thấy nó đuổi đánh những con chim to và mạnh hơn nó, như quạ và diều hâu. Thế mà những chim khác không con nào dám đánh nó.

(1) dều.

Giải nghĩa

Côn trùng = tiếng nói chung tất cả các thứ sâu bọ, hoặc có cánh, hoặc không có cánh, như chuồn chuồn, bươm bướm, sâu róm, v.v...

Chuồn chuồn = một thứ côn trùng có bốn cánh xoè ra.

Châu chấu = một thứ côn trùng có cánh để bay và có càng để nhảy.

Diều hâu = một thứ chim dữ hay lượn ở trên trời, để bất thình lình sa xuống bắt gà con hay các chim nhỏ khác mà ăn.

Bài tập

Học tiếng - Quắm lại - xoè - bạo dạn - sắc.

Đặt câu - Con chim bay thường hay ...đuôi ra. Những con chim dữ có cái mỏ...-

Dao...thì cắt gì cũng đứt.- Thấy sự nguy hiểm mà không sợ hãi là người...

Có thể bạn muốn xem