Con trâu với người đi cày

CON TRÂU VỚI NGƯỜI ĐI CÀY

(Bài học thuộc lòng)

Dắt (dắc) trâu đi cày
Trâu ơi! ta bảo trâu này:
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
Ta đây, trâu đấy ai mà quản công?
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Giải nghĩa

Nghiệp nông gia = công việc của nhà làm ruộng.

Quản công = ý nói làm ăn khó nhọc mà không ngại.

Bài tập

Học tiếng - Trâu - trâu cày - nghé - chăn trâu - chuồng trâu.

Đặt câu - Cày những ruộng sâu thế nào cũng phải có Thứ trâu cày ruộng gọi là… -

Con trâu con gọi là con - Chỗ nuôi trâu gọi là - là đem nó ra ngoài đồng cho nó ăn cỏ.

Câu hỏi - Trong bài người ta bảo con trâu đi làm gì?- Nhà làm ruộng cốt làm những công việc gì? Người ta bảo con trâu được ăn làm sao?

Có thể bạn muốn xem