Việc cày cấy

VIỆC CÀY CẤY

(Bài học thuộc lòng)

Cày bừa
Rủ nhau đi cấy, đi cày,
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

Giải nghĩa

Phong lưu = đủ ăn đủ tiêu.

Đồng cạn = đồng đất cao, không có nước.

Đồng sâu = đồng đất thấp, thường hay có nước.

Bài tập

Câu hỏi - Người ta cấy lúa ở đâu? Người ta cày bằng gì? Cái cày và cái bừa khác nhau thế nào? Trong bài nói ai cày ai cấy? - Con trâu làm gì?