Cháu phải kính mến ông bà

CHÁU PHẢI KÍNH MẾN ÔNG BÀ

Ông bà yêu cháu

Cha mẹ mình nuôi mình khó nhọc những thế nào, thì ông bà mình khi trước nuôi cha mẹ mình cũng khó nhọc như vậy. Vả lại lúc mình còn bé, chẳng những cha mẹ phải nâng niu trông nom mình mà thôi, ông bà cũng nhiều khi vì mình mà phải khó nhọc.

Ông bà yêu cháu chẳng khác gì cha mẹ yêu con. Vậy mình là cháu, nên phải kính mến ông bà, cũng như kính mến cha mẹ, thì mới phải đạo.

Giải nghĩa

Ông bà = người sinh ra cha hoặc sinh ra mẹ.

Nâng niu = vỗ về, ôm ấp.

Phải đạo = hợp lẽ, hết bổn phận mình.

Bài tập

Học tiếng - Nuôi - khó nhọc - kính mến - ông bà.

Đặt câu - Phải biết cha mẹ… mình khó nhọc lắm. - Cháu phải ông bà cũng như cha

mẹ. - Khi trước… mình nuôi cha mẹ mình cũng… như cha mẹ mình nuôi mình.

Có thể bạn muốn xem