Cảnh mùa xuân

CẢNH MÙA XUÂN

Cảnh mùa xuân

Một năm chia làm bốn mùa, là: xuân, hạ, thu, đông. Mà trong bốn mùa, thì mùa xuân là vui vẻ hơn cả. Vì mùa xuân trời không nóng, không lạnh. Lại có mưa phùn làm cho cỏ cây hoa lá đều có vẻ tốt tươi. Đến mùa ấy thì những loài chim, loài bướm, loài nào cũng hình như mạnh mẽ hớn hở hơn cả các mùa khác.

Giải nghĩa

Mưa phùn = mưa hạt nhỏ lấm tấm.

Loài = cũng như tiếng giống.

Hớn hở = có vẻ vui mừng thỏa thích.

Bài tập

Học tiếng - Tốt tươi - hớn hở - ra vẻ.

Đặt câu - Cây cối mà có chăm bón thì mới … - Đến mùa có mưa phùn, thì cây cối xem… đẹp đẽ lắm. - Anh Tí đi học được thầy khen, xem ra bộ … lắm.

Có thể bạn muốn xem