Chú bác cô dì

CHÚ BÁC CÔ DÌ

Mẹ đang mắng con

Hôm nay, nhân có việc thằng em tôi nó hỗn với cô tôi, nên mẹ tôi đánh mắng nó rồi bảo chúng tôi rằng:

Chú, bác, cô, dì, cậu, mợ, là những bậc ngang hàng với cha mẹ mình, cùng dự phần vui buồn với cha mẹ mình. Vậy các con là cháu, cũng phải kính mến các bậc ấy như là cha mẹ. Các con cũng phải có lễ phép và vâng lời, mà không được hỗn láo, thì mới phải đạo làm cháu.

Giải nghĩa

Hỗn = vô phép với người bề trên.

Chú = em cha.

Bác = anh cha.

Cô = chị em với cha.

Dì = chị em với mẹ.

Cậu = anh em với mẹ.

Mợ = vợ cậu mình.

Bài tập

Học tiếng - Ngang hàng - lễ phép - đánh mắng - vâng lời.

Đặt câu - Vì em tôi hỗn láo, nên mẹ tôi ... nó. - Chú, bác là bậc ... với cha mẹ. Cháu phải ... với cô, dì.

Có thể bạn muốn xem