Mùa gặt

MÙA GẶT

Thợ gặt (công gặt)

Đến mùa lúa chín, những người không có ruộng nương, rủ nhau đi gặt thuê (1).

Mỗi người vác cái đòn xóc hay cái đòn càn và đeo cái hái đi từng bọn năm bảy người. Họ đến những nhà có ruộng mà kiếm việc làm. Nhà chủ ruộng định công đặt giá xong rồi, cho người đưa họ ra ngoài đồng mà gặt.

Những người đi gặt thuê như thế thường được tiền và thóc đủ ăn trong hai ba tháng.

(1) mướn.

Giải nghĩa

Đòn xóc = đòn gánh làm bằng nửa ống tre cái, hai đầu nhọn.

Đòn càn = cũng như đòn xóc, nhưng thường làm bằng cả ống tre đực. Hái = một thứ đồ dùng để cho người đi gặt, gặt lúa; có nơi gọi là vằng.

Bài tập

Học tiếng - Định công đặt giá - ruộng nương - rủ nhau - đủ ăn.

Đặt câu - Có người làm lụng khó nhọc mà không …. Những nhà có … phải lo cày cấy. - Có … rồi mới cho thợ ra đồng đi gặt. Những người không có ruộng nương, đến mùa … đi gặt thuê.

Có thể bạn muốn xem