Anh em bạn học

ANH EM BẠN HỌC

Học trò chơi ở sân

Ở nhà tràng anh em bạn học nhiều. Mà chẳng mấy người là giống nhau: anh bé, anh lớn, anh cao, anh thấp. Anh thì quần nâu áo vải, anh thì the lụa lượt là(1). Có anh thật hiền lành

tử tế, có anh lại hung dữ đáo để. Tôi, thì coi anh nào cũng như anh nào. Tôi không ăn hiếp ai, cũng không xấc xược với ai. Tôi có bụng nhuờng nhịn yêu quí tất cả các anh ấy như anh em ruột một nhà vậy.

(1) Anh thì quần bô áo vải, anh thì quần lụa áo hàng.

Giải nghĩa

Hung dữ = tính bạo tợn, hay quấy (khuấy) chọc.

Ăn hiếp = cậy khoẻ mà đè nén những kẻ yếu hơn mình.

Bài tập

Học tiếng - Anh em ruột - anh em bạn - bắt nạt - yêu quí - nhuờng nhịn.

Đặt câu - Anh em con một nhà là …. Anh em chơi bời với nhau là …. - Anh em chơi bời với nhau chẳng nên ….nhau - Phải có bụng … và … nhau mới được.

Có thể bạn muốn xem