Đi phải thưa, về phải trình

ĐI PHẢI THƯA, VỀ PHẢI TRÌNH

Giáp đi học về trình mẹ

Trước khi anh Giáp đi đâu, anh cũng xin phép cha mẹ có cho đi, anh mới dám đi. Nếu không cho đi, thì chẳng bao giờ anh dám đi. Đến lúc về, anh lại trình cha mẹ rằng anh đã về. Như thế là anh Giáp biết giữ lễ phép với cha mẹ: đi phải thưa, về phải trình.

Giải nghĩa

Trình = nói với người trên rằng mình có việc gì hay làm việc gì.

Bài tập

Học tiếng - Đi đâu - xin phép - về - trình - lễ phép.

Đặt câu - Anh…mà vội thế? - Cha ra đồng đã rồi. - Con phải giữ…với cha mẹ. -Hãy đợi đấy, để tôi vào…cha mẹ tôi đã. - Em đã…cha mẹ chưa mà dám đi?