Người học trò tốt

NGƯỜI HỌC TRÒ TỐT

Thầy khen học trò

Anh Cần rất chăm chỉ. Bài học nào anh cũng thuộc. Bài làm nào anh cũng được thầy khen. Anh đi học đúng giờ. Trong lớp anh có ý tứdễ dạy. Anh lễ phép với thầy, tử tế với bạn. Nên thầy và bạn ai cũng có lòng yêu mến anh.

Anh Cần là một người học trò tốt. Tôi cố bắt chước theo cho được như anh Cần.

Giải nghĩa

Ý tứ = để bụng nghĩ đến cái gì.

Dễ dạy = bảo cái gì nghe cái ấy.

Bài tập

Học tiếng - Chăm chỉ - đúng giờ - ý tứ - lễ phép - tử tế.

Đặt câu - Người học trò tốt đi học…nghe lời thầy giải nghĩa. - Người học trò tốt…với

thầy…với bạn và học hành…