Gọi dạ bảo vâng

GỌI DẠ BẢO VÂNG

Cha gọi con
Bảo vâng, gọi dạ, con ơi!
Vâng lời sau trước, con thời chớ quên.
Công cha, nghĩa mẹ khôn đền.
Vào thưa ra gửi, mới nên con người.

Giải nghĩa

Sau trước = cặn kẽ, bao giờ cũng vậy.

Khôn = khó, không dễ.

Đền = bồi thường, trả lại.

Gửi = trình, hỏi, thưa.

Bài tập

Học tiếng - Quên - vâng - dạ - đền.

Đặt câu - Cha gọi thì tôi....- Mẹ bảo gì thì tôi….- Nó không dám… lời thầy dặn. - Con

phải ăn ở hiếu thảo để.... công cha mẹ.

Câu hỏi - Mẹ gọi thì con thưa thế nào? - Cha bảo gì thì con trả lời làm sao? Một đứa trẻ ngoan phải làm thế nào để đền công cha mẹ?