Đồ dùng của học trò

ĐỒ DÙNG CỦA HỌC TRÒ

Sách vở giấy bút

Học bài thì phải có sách; chép bài thì phải có vở; viết thì phải có quản bút(1), ngòi bút(2) và mực. Kẻ dòng (gạch hàng) thì phải có thước và bút chì. Muốn cho mực viết chóng khô thì phải có giấy thấm. Muốn xoá bỏ những chữ sai lầm phải có cái tẩy2 Tập viết, tập vẽ, làm tính muốn cho tiện, phải có bảng đábút chì đá. ('4)

Học trò đi học phải sắm cho đủ đồ dùng. Mà lại phải giữ gìn cho cẩn thận, chớ để mất mát, làm tốn tiền của cha mẹ.

(1) cán viết. - (2) ngòi viết. - (3) cục gôm. - (4) viết chì.

Giải nghĩa

Bảng đá, bút chì đá = gọi như vậy là vì làm bằng một thứ đá mềm và xam xám đen.

Sắm = mua cái gì để dùng.

Bài tập

Học tiếng - Học bài - chép bài - thấm - tẩy - sắm - cẩn thận - tốn tiền.

Câu hỏi - Sách, vở dùng làm gì? Bút, bút chì dùng làm gì? Thước, tẩy dùng làm gì? Bảng đá và bút chì đá dùng làm gì?

Có thể bạn muốn xem