Thân thể người ta

THÂN THỂ NGƯỜI TA

Thân thể người ta

Thân thể người ta chia làm ba phần, là: đầu, mình và chân tay. Trên đầu thì có tóc, đàng trước là mặt. Đầu thì có cổ liền với mình. Đàng trước mình thì trên là ngực, dưới là bụng. Đàng sau mình là lưng. Chân tay liền với mình. Tay thì có cánh tay và bàn tay. Chân thì có đùi, ống chân và bàn chân. Tay để cầm, chân để đi.

Nguời ta lại có tai, mắt, mũi, mồm (1). Tai để nghe, mắt để trông, mũi để ngửi, mồm (1) để ăn.

(1) miệng.

Giải nghĩa

Thân thể = mình mẩy, chân tay.

Ồng chân = phần chân từ đầu gối đến bàn chân.

Bài tập

Câu hỏi - Thân thể người ta chia làm mấy phần? Đàng trước mình có những gì? Đàng sau là gì? Chân tay để làm gi?

Có thể bạn muốn xem