Tập đọc

TẬP ĐỌC

Thầy bảo anh Xuân đọc.
Học trò cầm sách đọc

Anh ấy đứng dậy. Hai tay cầm quyển sách, nâng lên vừa tầm con mắt, không che lấp mặt đi. Anh đứng thẳng, đầu không lúc lắc. Mắt nhìn mồm đọc. Anh ấy đọc thong thả, rõ ràng từng câu một. Chúng tôi ngồi nghe, ai nấy cũng hiểu cả.

Anh ấy đọc hết bài, thầy bảo ngồi xuống.

Giải nghĩa

Lúc lắc = đưa đi đưa lại sang hai bên.

Vừa tầm con mắt = vừa để con mắt trông rõ không xa, không gần quá.

Bài tập

Học tiếng - Ngay - thong thả - rõ ràng - lúc lắc - vừa tầm.

Đặt câu - Phép đọc sách người phải đứng cho đầu không được Quyển sách phải nâng cho con mắt. Tiếng đọc phải cho và