Đừng để móng tay

ĐỪNG ĐỂ MÓNG TAY

Cắt móng tay

Các anh đừng tưởng để móng tay dài là đẹp. Này (nầy) các anh thử coi mười đầu ngón tay thằng Ba xem! Ghét(1) nó đóng đen lại trông rất bẩn. Đã bẩn(2) lại còn vướng nữa. Vì làm ăn mà để móng tay dài thì khó chịu. Nên các anh hãy nghe tôi, các anh đừng để móng tay dài làm gì. Hể nó dài, thì nên lấy kéo cắt ngắn đi.

(1) đất. - (2) dơ.

Giải nghĩa

Vướng = lúng túng khó làm.

Bài tập

Học tiếng - Ngón tay - cắt.

Đặt câu - Mỗi bàn tay có năm…- Hễ móng tay dài thì…ngay đi.