Phụ lục (Binh pháp Tôn Tử)

Phụ lục

Thắng chiến kế gồm có

1. Man thiên quá hải (dối trời qua biển)

2. Vi Ngụy cứu Triệu (vây Ngụy cứu Triệu)

3. Tá đao sát nhân (mượn dao giết người)

4. Dĩ dật đãi lao (lấy nhàn đãi mệt)

5. Tấn hỏa đả cướp (nhân cháy nhà đánh cướp)

6. Thanh ngôn kích tây (nói thẳng là đánh phía tây)

Địch chiến kế gồm có

1. Vô trung sinh hữu (trong không sinh có)

2. Ám độ Trần Thương (lén đi qua Trần Thương)

3. Cách ngạn quan hỏa (cách bờ xem lửa)

4. Lý đại đào cương (mận chết thay đào)

5. Thuận thủ khiên dương (thuận tay bắt dê)

6... đây thiếu một kế

Công chiến kế gồm có

1. Đả thảo kinh xà (đánh cỏ động rắn)

2. Tả thi hoàn hồn (mượn xác trả hồn)

3. Điệu hổ ly sơn (bắt hổ lìa núi)

4. Dục cầm cố túng (muốn bắt thì thả)

5. Phao chuyên dẫn ngọc (ném gạch đưa ngọc đến)

6. Cầm tặc cầm vương (bắt giặc bắt vua)

Hỗn chiến kế gồm có

1. Phủ để trừu tân (rút củi dưới đáy nồi)

2. Hỗn thủy mô ngư (đục nước mò cá)

3. Kim thiền thoát xác (ve vàng lột xác)

4. Quan môn tróc tặc (đóng cửa bắt giặc)

5. Viễn giao cận công (xa thì chơi, gần thì đánh)

6. Giả đạo phạt Quắc (mượn đường đánh Quắc)

Tịch chiến kế gồm có

1. Du lương hoán trụ (trộm rường thay cột)

2. Chỉ tang mạ hòe (chỉ cây dâu mắng cây hoè)

3. Giả si bất điên (giả ngu không điên)

4. Thượng ốc trừu thê (lên nhà rút thang)

5. Thụ thượng khai hoa (trên cây hoa nở)

6. Phản khách vi chủ (đổi khách làm chủ)

Bại chiến kế gồm có

1. Mỹ nhân kế

2. Không thành kế

3. Phản gián kế

4. Khổ nhục kế

5. Liên hoàn kế

6. Tẩu vi thượng.

Đó là 36 kế của người Trung Hoa.

HẾT

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Binh pháp Tôn Tử do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN đời Xuân Thu (Theo Wikipedia)

Có thể bạn muốn xem