Phổi hoạt động ra sao?

Phổi hoạt động ra sao?

4. How do your lungs work?

The contraction and relaxation of your diaphragm controls the movement of your lungs. When the diaphragm contracts, it becomes flatter, the pressure in the chest cavity is reduced and the lungs expand resulting in rushing of air into them. At the same time, the rib muscles contract lifting the ribs upwards and outwards.

When the diaphragm and the ribs relax, the lungs shrink and force the air out (breathing out). Air is breathed in through the mouth and nose.

It passes through the windpipe or trachea. The trachea is divided into two bronchial tubes that are further divided into a number of smaller tubes called bronchioles. These finally end into air sacs called alveoli, which are surrounded by a network of blood capillaries.

When air reaches these alveoli, the oxygen of the air is absorbed by the blood. Waste carbon dioxide passes from the blood into the alveoli and is breathed out.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-4.jpg

Phổi hoạt động ra sao?

Sự co thắt và giãn ra của cơ hoành điều khiển chuyển động của phổi bạn. Khi cơ hoành co thắt, nó trở nên phẳng hơn, áp suất trong khoang ngực giảm đi và các phổi giãn ra khiến cho không khí lùa vào trong phổi. Cùng lúc đó, các cơ xương sườn co thắt nâng các xương sườn lên và xuống.

Khi cơ hoành và các xương sườn giãn, phổi co lại và đẩy không khí ra ngoài (thở ra). Không khí được hít vào qua miệng và mũi.

Không khí đi qua ống gió hay khí quản. Khí quản được chia thành hai ống phế quản, các phế quản lại được chia nhỏ ra thành một số ống nhỏ hơn được gọi là các tiểu phế quản. Những ống nhỏ này cuối cùng đi vào trong các túi khí được gọi là phế nang, được bao quanh bởi một mạng các mao mạch.

Khi không khí đến các phế nang này, ôxy trong không khí được hấp thụ bởi máu. Chất thải carbondioxide đi qua từ máu vào trong các phế nang và được thở ra.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!