Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục/Các câu hỏi thảo luận và ôn tập chương 3

Câu hỏi thảo luận và ôn tập

1. Đề tài khoa học là gì?

2. Vấn đề nghiên cứu là gì? Hãy lấy một ví dụ một đề tài nghiên cứu và trình bày rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài đó.

3. Hãy trình bày các phương thức phát hiện đề tài nghiên cứu (vấn đề nghiên cứu)!

4. Hãy giải thích các đặc điểm của một đề tài nghiên cứu khoa học!

5. Tựa đề tài nghiên cứ khoa học thường được diễn đạt như thế nào? Hãy cho ví dụ!

6. Cấu trúc đề cương nghiên cứu gồm những mục nào? Hãy giải thích nội dung các mục đó!

7. Thế nào là giả thuyết khoa học? Giả thuyết khoa học gồm những loại nào?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!